• 1

  De BOSgroep Jeugd

  Een praktijk voor kinderen, jongeren en hun gezin

  aanmelden
 • 2

  De BOSgroep Jeugd

  Een praktijk voor kinderen, jongeren en hun gezin

  aanmelden
 • 3

  De BOSgroep Jeugd

  Wij bieden volledig vergoede psychologische hulp

  aanmelden

We hebben op dit moment helaas geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen (update 22 maart 2024).

Onze praktijk is verhuisd naar een fijne plek aan de Pa Verkuijllaan 6 in Badhoevedorp.

De gemeente Amsterdam werkt aan een nieuw stelsel voor de enkelvoudige jeugdhulp (ESJH) en wij hebben besloten daar niet aan deel te nemen. Amsterdamse cliënten nemen we daarom niet meer aan per 1 januari 2024. Cliënten uit de Haarlemmermeer, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel (DUO) kunnen nog wel bij ons terecht!


VOOR WIE


De BOSgroep Jeugd is er voor kinderen en jeugdigen tussen de 0 en 18 jaar en hun ouders en/of verzorgers.


De meeste kinderen en jongeren ontwikkelen zich zonder problemen. Toch kan het voorkomen dat een kind moeite heeft met dingen die bij anderen vanzelf lijken te gaan.
Maakt u zich zorgen over uw kind of heeft u vragen over uw eigen handelen als ouder? Dan kunt u bij ons terecht. We bieden hulp bij enkelvoudige maar ook bij meer complexe problematiek.

Bij elke aanmelding zal gekeken worden naar een passend aanbod en zal een behandelplan worden opgesteld. Wanneer er vragen zijn over de sociaal-emotionele ontwikkeling, de persoonlijkheidsontwikkeling of over het intelligentieniveau van het kind/de jongere, dan kan het nuttig zijn dit te onderzoeken. Hoe het onderzoek eruitziet, hangt af van de hulpvraag en de leeftijd.

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img

WAT WE DOEN


De hulp kan gericht zijn op kind of jongere, ouders, gezin en school. We maken, afhankelijk van de klachten, gebruik van verschillende diagnostiek- en behandelmethoden.


Tot de mogelijkheden behoren:

• Onderzoek (diagnostiek) naar intelligentie, sociaal emotioneel functioneren en ontwikkelingsproblematiek en persoonlijkheid
• Psycho-educatie (uitleg en advies over het omgaan met bepaalde problemen)
• Ouderbegeleiding
• (Cognitieve)gedragstherapie (voor info: www.vgct.nl)
• Individuele (psycho)therapie
• Gezinsgesprekken
• EMDR (voor info: www.emdrkindenjeugd.nl)

Intake

De intake bestaat uit 1 tot 3 gesprekken waarin we kennismaken, de hulpvraag bespreken en de zorgen in kaart brengen. Bij het eerste gesprek zijn zowel de ouders als het kind/de jongere aanwezig. Tenzij er redenen zijn om hiervan af te wijken.


Adviesgesprek

Na deze eerste kennismakingsgesprekken volgt een adviesgesprek en wordt een behandelovereenkomst opgesteld. Hier kan soms worden geadviseerd dat psychologisch onderzoek nodig is om de klachten beter te begrijpen en een goed behandeladvies te kunnen geven. Meestal zal echter, na de intakefase, vrij snel een passend behandeladvies worden gegeven en met de behandeling worden gestart.


Behandelovereenkomst

In de behandelovereenkomst beschrijven we wat we met de behandeling willen bereiken en op welke manier we dat zullen gaan doen. Hier worden ook afspraken gemaakt over de frequentie van de gesprekken en de geschatte duur van de behandeling. De duur van de behandeling is sterk afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten, van de doelen die u wilt bereiken en van de manier waarop u thuis bezig bent met de therapie. Wanneer u het eens bent met de inhoud van het behandelplan kan de behandeling starten.
De verwijzer ontvangt een brief met een samenvatting van de klachten en het plan van aanpak, tenzij u daar bezwaar tegen maakt. Wanneer de huisarts niet de verwijzer is, zal deze, met uw toestemming, ook een kopie krijgen van deze brief.


Wij maken, indien dit geïndiceerd is, gebruik van de verwijsindex via MULTISignaal. Hierin zijn wij vanzelfsprekend volledig transparant. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs kunnen aangeven, dat zij betrokken zijn bij je zoon/dochter. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om je kind zo goed mogelijk te helpen. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.multisignaal.nl.


Evaluatie

Gedurende de behandeling evalueren we samen regelmatig aan de hand van het behandelplan of we op de goede weg zijn. Bij afronding van de behandeling sturen wij opnieuw een brief naar de verwijzer, met daarin het resultaat van de behandeling, tenzij u daar bezwaar tegen maakt. Wanneer de huisarts niet de verwijzer is, ontvangt deze, met uw toestemming, een kopie van de deze brief.


OVER ONS

Ons doel is om op een persoonlijke en zorgvuldige manier hulp te bieden aan kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar en hun ouders. We hebben eerder jarenlang samengewerkt in grote instellingen en bundelen onze krachten sinds een aantal jaar in onze eigen praktijk. Als team kennen we elkaar goed en hebben we ieder onze specialisaties en deskundigheid. Zo vullen we elkaar mooi aan en zijn de lijnen kort.

We zien kinderen, jongeren en ouders met verschillende vragen en zorgen. Je kunt bij ons terecht voor lichte of ernstige problemen, zoals gedragsproblemen, trauma's, sociale- of emotionele problemen, problemen op school of juist thuis, problemen die kort bestaan of die al jaren spelen. We bieden diagnostiek en behandeling in overleg met jou en je ouders. Bij behandeling kan je bijvoorbeeld denken aan individuele therapie, EMDR, ouderbegeleiding of gezinsgesprekken.

In onze praktijk hebben we een huiselijke sfeer gecreëerd om je/jullie een fijne plek voor een goed gesprek te kunnen bieden.team img

Kirsten Scheffer

BIG registratie GZ psycholoog: 19920193525
AGB codes: persoonlijk 94101062 / praktijk 94063475
KvK-nummer: 67265952
Lidnummer VGCT: 303034
Lidnummer VEN: 34843
Lid van de LVVP en gevisiteerd in 2021
LVVP

 

team img

Nathalie Wierstra

BIG registratie GZ psycholoog: 69064473825
BIG registratie psychotherapeut: 89064473816
AGB codes: persoonlijk: 94014335 / praktijk 94062906
KvK nummer: 65548094
Lidnummer VGCT: 7642
Lidnummer VEN: 35069
Lidnummer VKJP: 9137 (en supervisor)
Supervisor VKJP, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP (registratienr. 237013) en SKJ
Lid van de LVVP en gevisiteerd in 2021
LVVP

 

team img

Saskia Vlaming

BIG registratie GZ psycholoog: 59909064325
AGB codes: persoonlijk 94014337 / praktijk 94063998
KvK-nummer: 71221379
NIP-Supervisor Kinder- en Jeugdpsycholoog (registratienummer 90039)
Lid van de LVVP en gevisiteerd in 2021
LVVP

 

team img

Lisa Scheren

SKJ registratie: 130004189
AGB code: persoonlijk 94106455
KvK-nummer: 76787117
Lidnummer VGCT: 306563
Lidnummer NIP: 231242

 

 

 

 

team img

Martine den Braber

Big registratie SPV: 39045977530
AGB code: persoonlijk 91104330
KvK-nummer: 74863118

 

 

team img

Tirtsa Ehrlich

BIG registratie GZ psycholoog: 49066725425
AGB codes: persoonlijk:94014322 / praktijk 94062906
KvK nummer: 64640809
Lidnummer VEN: 32540 (en supervisor)

 

 

team img

Demi Martens

SKJ registratie: 160019659
AGB code onderneming: 98107369
KvK-nummer: 92725007
NIP lidnummer: 244689

 

 

WAT U MOET WETEN


Aanmelden

Om voor vergoeding van de zorg in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of medisch specialist, voorafgaand aan aanmelding bij de praktijk. Kinderen en jongeren kunnen ook verwezen worden door een jeugdarts of door een jeugdhulpverlener van de gemeente. Hierin moet staan dat het gaat om een verwijzing naar de GGZ. Nadat wij het aanmeldformulier via deze site hebben ontvangen, nemen wij binnen een week contact met u op.

Voor verwijzers:
Aanmelden of patiëntenoverleg vooraf kan eenvoudig via Zorgdomein, we zijn te vinden in het adresboek onder De BOSgroep Jeugd. Naast de verwijzing is ook een (door de client/ouders) ingevuld aanmeldformulier nodig. Voor overleg kunt u ons van maandag t/m donderdag bereiken op 06-38065365. We zijn het best bereikbaar tussen 12-13 uur.
Let op: De wachttijd in Zorgdomein is niet actueel.

Informatie en toestemming bij kinderen en jongeren

De leeftijd van het kind bepaalt wie informatie krijgt over de behandeling of toestemming moet geven voor een behandeling. Dit is als volgt geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO):
• Kinderen tot 12 jaar: ouders krijgen volledige informatie, op basis waarvan ze toestemming kunnen geven voor onderzoek en/of behandeling
• Kinderen van 12-16 jaar: zowel ouders als kind hebben recht op volledige informatie. Beide partijen moeten toestemming geven voor onderzoek en de behandeling. De jongere heeft een belangrijke stem: als deze niet wil, kan er geen behandeling gestart worden.
• Jongeren vanaf 16 jaar: toestemming van de ouders is niet meer nodig. De jongere vanaf 16 jaar mag zelf beslissen over de behandeling. Vaak is het wel wenselijk dat de ouders het traject steunen. In overleg met de jongere zal besproken worden welke informatie met de ouders wordt gedeeld.
Indien de ouders gescheiden zijn en beiden het ouderlijk gezag hebben over een kind jonger dan 16 jaar, is vooraf toestemming van beide ouders nodig.

Gespreksduur

De duur van een intakegesprek is 90 minuten. De duur van een behandelgesprek bedraagt 45 minuten. Voor EMDR en gezinstherapie kan een afwijkende gespreksduur van 60 of maximaal 90 minuten afgesproken worden. De tijdsduur voor het afnemen van een psychologisch onderzoek wordt per keer bekeken en besproken. Wanneer jij/u te laat komt, gaat de tijd af van de gereserveerde gesprekstijd.

Afspraken afzeggen

Een afspraak afzeggen kan tot uiterlijk 24 uur (een werkdag) van tevoren. Voor het maken van een nieuwe afspraak dient u zelf contact met ons op te nemen.
Afzeggen kan telefonisch, via de voicemail, via WhatsApp of per e-mail.
Wanneer u niet of te laat afzegt (ongeacht de reden), worden er kosten bij u in rekening gebracht. Deze bedragen altijd 60 euro. Deze kosten worden niet vergoed door de gemeente.

Bereikbaarheid, vakanties en waarneming

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is er een telefonisch spreekuur van 12:00 tot 13:00 uur (06-38065365). Daarbuiten zal het niet altijd lukken om direct contact te hebben. Wij proberen binnen 24 uur te reageren op berichten, met uitzondering van vrijdag en het weekend.
Buiten openingstijden van de praktijk kunt u in geval van crisis/spoed contact opnemen met de verwijzer, uw huisarts of de huisartsenpost. Het telefoonnummer van de huisartsenpost is altijd via de huisarts te verkrijgen. De huisartsenpost kan dan met u overleggen wat op dat moment het meest verstandig is.

Dossiervoering en privacy

Als GZ-psycholoog en psychotherapeut hebben wij een beroepsgeheim. De gesprekken met u zijn vertrouwelijk. Overleg met derden vindt alleen plaats met uw toestemming. Ook het verstrekken van informatie aan derden vindt alleen plaats met uw toestemming.
Van de behandeling wordt een elektronisch dossier bijgehouden. Dit dossier is een op zichzelf staand dossier. Het is niet gekoppeld aan het landelijke Electronisch Patienten Dossier.
Wij zijn volgens de wet verplicht uw dossier na afloop van de behandeling 15 jaar te bewaren. U heeft recht op inzage in uw dossier. Hiervoor dient u een afspraak te maken.
Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen nemen wij deel aan verschillende intervisiegroepen, waarin anoniem gesproken wordt over zowel de indicatiestelling (wat is er aan de hand en wat is er nodig) als de behandeling.
Bij het in rekening brengen van de behandeling van kinderen en jeugdigen aan de gemeente wordt gescheiden van de factuur een specificatie aangeleverd met daarop geboortedatum, BSN- nummer, woonplaats, code behandeling en naam van de verwijzer.
Voor verdere informatie over ons privacybeleid, naar aanleiding van de Europese privacywet (AVG), kunt u hier meer lezen: privacybeleid van Kirsten Scheffer, privacystatement van Kirsten Scheffer, privacybeleid van Nathalie Wierstra, privacystatement van Nathalie Wierstra, privacybeleid van Saskia Vlaming en privacystatement van Saskia Vlaming.

Klachten

Wanneer u ondanks onze inspanningen om u zo adequaat mogelijk te helpen, klachten heeft over de behandeling dan bespreken we deze graag met u. Als het niet lukt om samen tot een oplossing te komen, dan kunt u contact opnemen en kosteloos overleggen met het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg 088-5551000 of info@akj.nl of klachtenformulier op hun website) of met de klachtencommissie van de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten).

Beroepscode

Als BIG geregistreerde GZ-psychologen en Psychotherapeuten zijn wij gehouden aan de voor deze beroepen geldende beroepscode en vallen we onder het tuchtrecht van de Wet BIG. De Wet BIG is een wet waarin onder andere de beroepen GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog worden geregeld. De Wet BIG bevat regels voor specifieke beroepen in de hulpverlening.
Voor meer informatie: www.bigregister.nl of telefoon: 0900-8998225.
BIG registratie van Nathalie: GZ psycholoog 69064473825 en Psychotherapeut: 8906473816
BIG registratie van Kirsten: GZ psycholoog 19920193525
BIG registratie van Saskia: GZ psycholoog 59909064325

VERGOEDING


Gemeenten

We bieden alleen gecontracteerde (vergoede) zorg. De vergoeding van de kinder- en jeugd GGZ ligt bij de gemeentes Haarlemmermeer, DUO en Amstelveen/Aalsmeer. Met een verwijzing zijn er geen verdere kosten aan onze hulp verbonden. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw verwijzer.

Haarlemmermeer

Aalsmeerderbrug, Abbenes, Badhoevedorp (inclusief Nieuwe Meer), Beinsdorp, Boesingheliede, Buitenkaag, Burgerveen, Cruquius, Haarlemmerliede, Halfweg, Hoofddorp, Leimuiderbrug, Lijnden, Lisserbroek, Nieuw-Vennep, Oude Meer, Rijsenhout, Rozenburg, Schiphol, Schiphol-Rijk, Spaarndam-Oost, Vijfhuizen (inclusief Nieuwebrug), Weteringbrug, Zwaanshoek en Zwanenburg.

DUO

Diemen, Duivendrecht, Ouder-Amstel, Uithoorn, De Kwakel, Weesp.

Amstelveen/Aalsmeer

Amstelveen, Aalsmeer, Kudelstaart.

CONTACTDe gemeente Amsterdam werkt aan een nieuw stelsel voor de enkelvoudige jeugdhulp (ESJH) en wij hebben besloten daar niet aan deel te nemen. Daarom nemen we per 1 januari 2024 geen Amsterdamse cliënten meer aan. Cliënten uit de Haarlemmermeer, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel (DUO) kunnen nog wel bij ons terecht!


Praktijk De BOSgroep Jeugd

Aanmelden

Voor algemene informatie en het aanmeldspreekuur kunt u bellen naar ons algemene nummer: 06-38065365

U kunt ook een mail sturen aan ons secretariaat: secretariaat@debosgroepjeugd.nl


Bent u al bekend bij ons, belt u dan alstublieft met de betrokken behandelaar:

Martine den Braber: 06-45554835

Kirsten Scheffer: 06-21283837

Lisa Scheren: 06-39891246

Saskia Vlaming: 06-39442397

Nathalie Wierstra: 06-18192831


Onze praktijk is per 1 januari 2024 verhuisd naar een fijne nieuwe plek aan de Pa Verkuijllaan 6 in Badhoevedorp


Pa Verkuijllaan 6, 1171 EE Badhoevedorp

Google MAPS


Er is voldoende parkeergelegenheid (gratis met blauwe kaart)